งานรับจ้างสแกนสามมิติ (Hiring Job)

งานรับจ้างสแกนสามมิติ ด้วยเครื่อง 3D Laser Scanner

about img

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด รับให้บริการงาน Scan ข้อมูลแบบ 3 มิติ (3D laser Scanning) ด้วยเครื่อง 3D Terrestrial Laser Scanner และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าบริการเป็นรายวัน หรือเหมาจ่ายเป็นโครงการ โดยค่าบริการครอบคลุมการทำงานประกอบด้วย

• เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการสแกน
• เจ้าหน้าที่และทีมงานสแกน
• การประมวลผลข้อมูล (Point cloud registration)
• ค่าเดินทางและค่าที่พักระหว่างทำงาน
• การจัดส่งข้อมูลจากการสแกน (Point Clouds) ในรูปแบบที่ตกลงกันไว้

หมายเหตุ: การคิดค่าบริการจะคิดเฉพาะจำนวนวันที่ใช้ในการ Scan เท่านั้น ส่วนวันที่ใช้ในการลงพื้นที่ดูหน้างาน การวางแผน และประมวลผล จะรวมอยู่ในราคาสแกนต่อวันที่กำหนดในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละโครงการฯ ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับความยาก – ง่ายในการ Scan และ การเข้าถึงพื้นที่เป็นหลัก

งานรับจ้างทำ Survey Control ร่วมกับงานสแกนสามมิติ

about img

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด รับให้บริการรับงานสำรวจพื้นที่ด้วยกล้อง Total Station คุณภาพสูงรวมถึงการใช้กล้องสำรวจ Total Station เพื่อการจัดทำ Control Survey ควบคุ่ไปกับงานด้านการสแกนสามมิติในพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำให้กับข้อมูลที่ได้จากสแกนเนอร์ ด้วยกล้อง Total Station SOKKIA ซึ่งในการรับงานเบื้องต้นจะประกอบด้วย

• เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้งานสำรวจ
• เจ้าหน้าที่และทีมงานสำรวจ
• การประมวลผลข้อมูล
• ค่าเดินทางและค่าที่พักระหว่างทำงาน
• การจัดส่งข้อมูลในรูปแบบที่ตกลงกันไว้

สนใจให้ทางบริษัทนำเสนอราคาการรับจ้างสแกน หรือ เข้าประเมินหน้างาน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 099 128 1115 หรือ LINE ID : SDMthailand

ตัวอย่างงาน Architectural renovation ที่น่าสนใจCASE STUDY

testimonial

HERITAGE

การใช้เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์สำหรับงานด้านโบราณสถาน

testimonial

ARCHITECHTURE

การใช้เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์สำหรับงานด้านสถาปัตยกรรม

testimonial

PROPELLER DESIGN

การใช้เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์สำหรับงานการออกแบบเรือ

testimonial

PLANT

การใช้เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์สำหรับโรงงาน

testimonial

VOLUME CALCULATION

การใช้เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์สำหรับหาปริมาตรตัดถมดิน

testimonial

ARCHITECH

การใช้เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ในงานด้านสถาปัตยกรรม

testimonial

FARO FREESTYLE FOR RE‐DESIGN

การใช้เครื่องฟรีสไตล์เลเซอร์สแกนเนอร์สำหรับงานออกแบบพัฒนาโมเดล